Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Projektowanie i wdrażanie Zakładowej Kontroli Produkcji

Oferujemy:

pomoc techniczną i doradczą przy opracowywaniu dokumentacji i wdrożeniu systemów Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) oraz oceny zgodności wyrobów importowanych (SOZ), wg wymagań przedmiotowych specyfikacji technicznych wyrobów i związanej części wymagań normy ISO 9001.

 

Wymagania:

Do obrotu można wprowadzić tylko wyroby budowlane prawidłowo oznakowane oraz wyprodukowane w warunkach nadzorowanych przez wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Wymagania te wskazują, że nie można tak po prostu produkować i sprzedawać wyrobów bez zapewnienia kontroli ich produkcji, odbioru jakościowego wyrobów gotowych, oraz potwierdzenia tego  oznakowaniem.

Producent wyrobów budowlanych musi mieć ustalone procedury i/lub instrukcje związane przede wszystkim z:

·         zapisami oraz ich archiwizacją i przechowywaniem,

·    projektowaniem wyrobu oraz nadzorem i aktualizacją dokumentacji technicznej                          i technologicznej,

·         kwalifikacją załogi i jej okresowym szkoleniem,

·         nadzorem nad wyposażeniem produkcyjnym i pomiarowym.

·         kontrolą jakości i odbiorem dostaw surowców oraz ich reklamacji,

·         monitoringiem produkcji i pomiarami w ich newralgicznych punktach,

·         kontrolą jakości wyrobu gotowego,

·         oznakowaniem wyrobu oraz dołączeniem wymaganych instrukcji i informacji dodatkowych do oznakowania,

·         postępowania z wyrobami niezgodnymi oraz działaniami korygującymi,

·         pakowaniem i magazynowaniem wyrobów oraz utylizacją odpadów,

·         postępowaniem z reklamacjami na wyroby,

·         wykonywaniem działań korygujących i doskonaleniem.

Specyficzny dla przedsiębiorcy zakres tych wymagań jest ściśle związany z wymaganiami przedmiotowej specyfikacji technicznej wyrobów. Uzależniony jest również od grupy asortymentowej wyrobów, technologii ich produkcji a także struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i posiadanego zasilania – wymaga więc specjalistycznego i  indywidualnego zaprojektowania.

 

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) to tylko pozornie nowy element systemu oceny zgodności wyrobów budowlanych. Większość firm, szczególnie z wieloletnią tradycją, zawsze prowadziło kontrolę jakości produkcji i wyrobów gotowych w mniejszym lub większym zakresie. Obecnie zmieniają się tylko wymagania oraz metodyka i podstawy normatywne kontroli, badań czy odbioru wyrobów.

Jednakże dla większości mniejszych producentów, którzy są na rynku od niedawna i dopiero  opanowują  zasady  aprobacji, badań  i certyfikacji  wyrobów,  wymóg  obowiązkowego posiadania, prowadzenia i nadzoru udokumentowanego systemu ZKP jest nowym wyzwaniem. Tym  bardziej, że  łatwiej wdrożyć system ZKP w firmie, która ma doświadczoną załogę, wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, laboratorium zakładowe i wyposażenie pomiarowe, niż w kilku czy kilkunastoosobowej  firmie, bez doświadczenia w kontroli jakości i bez odpowiedniego oprzyrządowania.

 

Zakładowa Kontrola Produkcji to, według Rozporządzenia MI z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie  sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym:

„ stała wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny  dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania: system dokumentowania kontroli  powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu  kontroli produkcji”.

 

Stosujemy  prostsze  określenie;

ZKP to system kontroli produkcji i oceny zgodności wyrobów  dostosowany do organizacji oraz zgodny z wymaganiami przedmiotowej specyfikacji technicznej i związanymi elementami normy EN ISO 9001:2008.    

Z powyższych wykładni wynika, że ZKP opracowuje się dla „przedmiotowej specyfikacji technicznej  wyrobu. Często jedna organizacja produkuje grupy wyrobów posiadających różne specyfikacje, system ZKP musi wtedy obejmować wymagania wszystkich tych specyfikacji.

.

Rozporządzenia o systemach oceny zgodności wskazują jednostki upoważnione (akredytowane czy notyfikowane) do certyfikacji wyrobów budowlanych i systemu ZKP w odniesieniu do wskazanych specyfikacji technicznych.

System ten zapewnia, że ocenę i certyfikację wykonywać będą tylko jednostki doświadczone i wyspecjalizowane w ocenie jakości danej grupy wyrobów  budowlanych. Jeżeli system ZKP obejmuje wymagania kilku specyfikacji technicznych podlegających certyfikacji, wymaga to złożenia niezależnych wniosków z załączeniem jednej wspólnej dokumentacji.

 

Wdrożenie systemu ISO 9001:2008 nie jest równoznaczne z posiadaniem wdrożonego systemu  ZKP a certyfikat systemu EN ISO 9001 nie zastępuje obowiązkowego certyfikatu ZKP. Spełnieniem wymagań dla wyrobów budowlanych może być opracowanie systemu zintegrowanego ISO 9001 i ZKP. System taki można poddać niezależnej certyfikacji wg normy ISO 9001 oraz poszczególnych specyfikacji technicznych objętych systemem.

 

Aktualności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011


Witamy na naszej stronie internetowej!

Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.


 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH