Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Dopuszczanie wyrobów do stosowania i obrotu w Polsce

 

 

Oferujemy: pomoc techniczną i doradczą przy opracowaniu wymaganej  dokumentacji technicznej wyrobów czy ZKP oraz poprowadzeniu w zastępstwie producenta procedur związanych z dopuszczeniem wyrobów do stosowania i obrotu (badań typu, uzyskania aprobat technicznych, certyfikacji wyrobów czy ZKP). 

 

Wymagania ogólne:

Wszystkie wyroby wymagają dopuszczenia do stosowania i obrotu, wg metodyki, zakresu i harmonogramu  działań  ustalonych  na podstawie  ich klasyfikacji.  

Większość wyrobów powszechnego użytku dopuszczana jest na podstawie przedmiotowych oraz specyfikacji technicznych oraz ustawy z dnia 22 stycznia 2000r o ogólnym bezpieczeństwie  produktów [D.U. Nr 15 z 2000, poz. 179 z późniejszymi zmianami].

Grupy wyrobów specjalistycznego przeznaczenia, objęte wymaganiami zasadniczymi określonymi tzw. Dyrektywami nowego podejścia, dopuszczane są do obrotu na podstawie ich przepisów szczególnych.

 

Wymagania dla wyrobów budowlanych:

Z wejściem Polski do Unii Europejskiej nastąpiła zmiana przepisów prawnych  związanych  z  oceną  zgodności  i oznakowaniem  wyrobów  budowlanych.

Wyroby budowlane podlegają wymaganiom Dyrektywy 89/106/EWG, ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą 93/68/EWG, oraz podlegają przepisom:

 • Ustawy z dn. 30.08.2002r.o systemie oceny zgodności, jednolity tekst [Dz.U. Nr 2004, poz. 2087, z późniejszymi zmianami].
 • Ustawy  z 16 kwietnia 2004r  o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zmianami]
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.10.2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  [D.U. Nr 37, poz. 2375],
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 8.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  [D.U. Nr 249, poz. 2497, ze zmianami],
 • ·         Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  11.08.2004r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania zgodności wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania  ich znakiem budowlanym [D.U.198, poz. 2041, ze zmianami],
 • ·         Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w  sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu i oznakowania wyrobów budowlanych  znakiem CE [ Dz.U. Nr 195, poz. 2011]
 • Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2004  w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych , wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów [MP Nr 32/2004, poz. 571 ].
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2011 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych [M.P. 11.44.481 z 7.06.2011].
 • Rozporządzenia MI z dn. 8.04.2011 w sprawie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych [Dz. U. Nr 87, poz.486].
 • Rozporządzenia MI z dn. 25.01.2011 w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu [Dz. U. Nr 23, poz.122]
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2009 w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu [Dz. U. Nr 144, poz.1182]

 

Wyroby budowlane muszą również spełniać wymagania przedmiotowych specyfikacji technicznych (norm przedmiotowych czy aprobat technicznych) oraz być wprowadzone do obrotu wg obowiązującego je systemu atestacji zgodności (1+ , 1,  2+,  2,  3  lub 4).

Do obrotu można więc wprowadzić tylko wyroby budowlane identyfikowalne -wyprodukowane w warunkach nadzorowanych przez wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji - oraz prawidłowo oznakowane znakiem budowlanym lub znakiem CE. Od 1 stycznia 2011 (zgodnie z przepisami szczególnymi) mogą być także wprowadzone do obrotu w Polsce, bez oznakowania znakiem budowlanym, wyroby wprowadzone legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

 

Wyroby dla  których nie  ustanowiono specyfikacji  technicznych  nie mają  podstaw  normatywnych do przyjęcia właściwego systemu oceny zgodności, ustalenia  wymagań oraz planu czy metodyki badań –zaprojektowania i wdrożenia ZKP. Należy więc im najpierw opracować przedmiotową specyfikację techniczną, np. polską czy europejską aprobatę techniczną.

 

Nowe regulacje prawne wprowadzają jednakową metodykę oceny zgodności  wszystkich wyrobów budowlanych, bez względu na to czy przeznaczone są na rynek polski czy całej wspólnoty gospodarczej. Systemy w obu rozporządzeniach różnią się tylko wymaganiami uprawnień uczestniczących jednostek zewnętrznych:

·         jednostki notyfikowane – uprawnione do badań i certyfikacji wyrobów podlegających oznakowaniu  CE,
·         jednostki akredytowane – uprawnione do badań i certyfikacji innych wyrobów, np.  podlegających oznakowaniu  znakiem  budowlanym.
Oznakowanie znakiem  budowlanym  lub znakiem CE uzależnione  jest  tylko od tego na podstawie jakiej specyfikacji technicznej dokonano oceny zgodności i wprowadzono go do obrotu:
1.      Oznakowanie  CE na podstawie:
·         Normy zharmonizowanej – PN-EN (ZH)
·         Europejskiej aprobaty technicznej (EOTA)
2.      Oznakowanie znakiem budowlanym  na podstawie :
·         Polskiej  normy – PN-B, PN-EN, PN-EN ISO
·         Polskiej  aprobaty technicznej  wydanej przez jednostkę upoważnioną, np. ITB, IBDiM, COBR PIB IZOLACJA, inne.

 

Do każdego z systemów przypisane są pewne wymagania związane z oceną  zgodności, które producent musi spełnić i  tak :

 1. Badania  typu  wyrobu  wykonane  przez producenta – system 2+, 2 oraz 4
 2. Badania typu wyrobu wykonane przez akredytowane (notyfikowane)  laboratorium – system 1+, 1 oraz 3
 3. Badania sondażowe próbek pobranych przez jednostkę akredytowaną (notyfikowaną) na rynku a wykonane przez akredytowane (notyfikowane)  laboratorium – system  1+
 4. Badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym wykonywane przez producenta, zgodnie z ustalonym  planem  badań – system 1+, 1, 2+,
 5. Opracowanie, wdrożenie, utrzymywanie i nadzór przez producenta  Zakładowej Kontroli  Produkcji – system 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4,
 6. Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji przez jednostkę akredytowaną (notyfikowaną), na podstawie wstępnej inspekcji i oceny, wraz z jej ciągłym   nadzorem – system  2+ ,
 7. Certyfikacja (rejestracja) zakładowej kontroli produkcji przez jednostkę akredytowaną (notyfikowaną), na podstawie wstępnej jej inspekcji i oceny – system  2,
 8. Certyfikacja zgodności wyrobu wraz z wstępną inspekcją zakładu i zakładowej kontroli produkcji, oraz jej oceną i ciągłym nadzorem przez jednostkę  akredytowaną (notyfikowaną) - system  1+  i 1,
 9. Deklaracja zgodności producenta - system 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4.

Do oceny zgodności wyrobów producent może przyjąć dobrowolnie system o zwiększonych wymaganiach, np. 2+ czy 1 zamiast 2,  nie może  jednak  zastosować  systemu o niższych wymaganiach, np. 4 zamiast 3. Nie może też zrezygnować z elementów oceny zgodności  przypisanych do systemu wymaganego,  jeżeli system  o zwiększonych wymaganiach ich nie obejmuje, np. wykonania badań typu wyrobu w akredytowanym laboratorium obowiązujących w systemie 3 przy poddaniu się  dobrowolnie certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z systemem 2 czy 2+.  

 

Z przedstawionych powyżej działań wynika, że każdy producent musi wykonać sam, lub zlecić do akredytowanego (notyfikowanego) laboratorium, badania typu wyrobu (wstępne badania wyrobu na zgodność ze specyfikacją techniczną), wykonane przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Każdy producent musi też opracować i wdrożyć system Zakładowej Kontroli Produkcji. Przy systemach: 1+, 1, 2+ i 2 także poddać go dodatkowo ocenie  jednostki akredytowanej (notyfikowanej)  i certyfikacji.

 

Z przepisów wynika również, że uzyskanie certyfikatu zgodności wyrobu nie zwalnia producenta z wystawienia deklaracji zgodności. Numer certyfikatu należy wtedy wskazać w deklaracji, także numer akredytacji (notyfikacji) jednostki która go wydała. Deklaracja jest zobowiązaniem wystawcy, musi więc być podpisana przez osobę upoważnioną oraz zawierać deklarowane parametry techniczne wyrobów.

 

Działania związane z dopuszczeniem wyrobów budowlanych obejmują :

 • Ustalenie przeznaczenia i  zakresu  oraz  warunków  technicznych stosowania  wyrobów,
 • Opracowanie  dokumentacji  technicznej i technologicznej,
 • Dobór (Polska Norma)  lub opracowanie (aprobata techniczna) przedmiotowej specyfikacji technicznej,
 • Ustalenie  zakresu, metodyki i planu badań:  typu, kontrolnych  i bieżących,
 • Wykonanie badań typu przez producenta (system 2, 2+, lub 4) lub/oraz  uprawnione jednostki zewnętrzne (system  1+ , 1  i  3),
 • Opracowanie instrukcji montażu oraz informacji dodatkowych do oznakowania wyrobów,
 • Opracowanie i wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji i systemu oceny zgodności  wyrobów,
 • Uzyskanie certyfikatów dla wyrobów czy systemu ZKP (systemy 1+, 1, 2+, i 2),
 • Wystawienie  deklaracji  zgodności,
 • Oznakowanie wyrobów znakiem budowlanym lub znakiem CE, z wyłączeniem wyrobów objętych Art. 5.1.3 ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
 • Oznakowanie wyrobów czy opakowań zgodnie z wymaganiami innych przepisów.

Oznakowanie wyrobu, informacje dodatkowe do oznakowania oraz forma i treść deklaracji zgodności, stanowią dla jednostek kontrolnych podstawę oceny  prawidłowości wprowadzenia wyrobów do stosowania i obrotu.

 

Należy pamiętać, że wiele wyrobów budowlanych podlega dodatkowo wymaganiom innych przepisów oraz innych Dyrektyw UE, np.:

 • Ustawy z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach  i  preparatach  chemicznych [D.U. Nr 152 z 2009, poz. 1222 ze zmianami
 • Rozporządzenia MG z dn. 21.08.2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego [Dz.U. Nr 155,poz.1089]
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej [Dz.U. Nr 82., poz.556]
 •  Rozporządzenie MG z 23.12.2005r, w sprawie zasadniczych wymagań dla  prostych  zbiorników  ciśnieniowych [Dz.U. Nr 259, poz. 2171].
 • Rozporządzenie MG z 21.10. 2008r  w sprawie  zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa  [Dz.U. Nr 199, poz. 1228].
 • Rozporządzenie MG z dnia 21.12.2005  w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe [Dz.U. Nr 263, poz. 2201]
 • Rozporządzenie MGiP z dnia 20.10.2005r, w  sprawie zasadniczych wymagań   dotyczących efektywności energetycznej  nowych wodnych kotłów grzewczych  opalanych paliwami  ciekłymi lub gazowymi [Dz.U. Nr 218, poz. 1846]
 • Rozporządzenie MG z dnia 21.12 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych [Dz.U. Nr 263, poz. 2200].

Ustalenie zakresu wymagań i ich spełnienie jest obowiązkiem wprowadzającego wyrób do obrotu. Dopuszczenie wyrobu do obrotu i jego oznakowanie oznacza, że wyrób spełnia wymagania wszystkich przepisów które go dotyczą.

 

 


 

Aktualności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011


Witamy na naszej stronie internetowej!

Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.


 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH